Privacy en AVG

Privacy Policy

Bakkerij De 7 Heerlijkheden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakkerij De 7 Heerlijkheden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in de privacy policy beschreven;

-verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;

-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Bakkerij De 7 Heerlijkheden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratieve doeleinden;

-Communicatie over het assortiment, een bestelling of algemenere vraag;

-Het uitvoering geven aan de bestelling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Een bestelling van de klant;

-Het op verzoek van de klant aanmaken en registreren van een klantenpas

Voor bovenstaande doelstellingen kan Bakkerij De 7 Heerlijkheden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam/voorletter

-Tussenvoegsel

-Achternaam

-Straatnaam en –nummer

-Woonplaats

-Telefoonnummer

-E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Bakkerij De 7 Heerlijkheden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor:

de tijd dat u zich als klant beschouwt van Bakkerij De 7 Heerlijkheden in de zin dat:

-er gebruik gemaakt wordt van de webshop;

-er een klantenpas in gebruik is;

-er bestellingen geplaatst worden.

In de financiële administratie blijven gegevens na beëindiging van de relatie opgeslagen voor de periode van maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-het verzorgen van de internetomgeving van de webshop;

-het verzorgen van het kassasysteem, waarin de besteladministratie is opgenomen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Foto’s op gebak

Aparte aandacht in dit verband verdient het onderwerp “foto’s op gebak”. Op verzoek van klanten maken wij gebakjes en/of taart waarop een foto van een of meerdere perso(o)nen wordt afgebeeld. De foto wordt via e-mail aangeleverd door de klant, die in veel gevallen niet de afgebeelde persoon is. Voor verdere verwerking tot een met eetbare inkt afgedrukt plaatje is het noodzakelijk de foto op te slaan in een computerbestand. Zodra de bestelling naar tevredenheid is afgeleverd zal Bakkerij De 7 Heerlijkheden de foto met eventueel overige gegevens definitief verwijderen uit het genoemde bestand.

Aan ons voor dit doel ter beschikking gestelde foto’s zullen nooit met derden worden gedeeld.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Bakkerij De 7 Heerlijkheden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, namelijk:

-Alle personen die namens Bakkerij De 7 Heerlijkheden van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg spijtig. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Bakkerij De 7 Heerlijkheden

Overmeerseweg 4

1394 BC Nederhorst den Berg

0294-251220

info@bakkerijde7heerlijkheden.nl

Leuker is nog om de winkel met een bezoekje te vereren: dan kunt u zien, ruiken én proeven!

Naar de winkel